Δικαιολογητικά εγγραφής

 

Για την εγγραφή ενός αθλητή απαιτείται η αποδοχή του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του συλλόγου μας.

 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να γίνει κάποιος μέλος του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλόγου Πατρών και να συμπεριληφθεί στη δύναμη των αθλητών της, είναι τα εξής:

 

1) Αίτηση Εγγραφής Σωματείου

2) ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε

3) 4 μικρές έγχρωμες φωτογραφίες 

4) Κάρτα Υγείας απο Καρδιολόγο (το ειδικό έντυπο δίνεται από το Σύλλογο)

5)  Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν είναι μέλος σε άλλο σκοπευτικό σύλλογο του εσωτερικού ή του εξωτερικού στον ίδιο κλάδο άθλησης και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999

7) Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης

Πατήστε τα παρακάτω  είκονίδια για να κατεβάσετε τα έγγραφα

1)Αιτηση  εγγραφής προς Σ.Α.Σ.Π          3) Υπεύθηνη Δήλωση σκοπευτή         5) Δήλωση  Ανανέωσης σκοπευτή (ΣΚ.Ο.Ε)

                                                                               

2)  Δήλωση εγγραφής (ΣΚ.Ο.Ε)                            4)Άιτηση ανηλίκου                                          6) Ιατρικό πιστοποιητικό