Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Σ.Α.Σ. Πατρών 2015

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων , στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Π.Ε.Α.Κ. (Κουκούλι) την 11/03/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 11/03/2015 την ίδια ημέρα και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ. / Σ.Α.Σ.Π. από 01/01/2014 έως 31/12/2014
  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση ελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2014 έως 31/12/2014
  4. Έγκριση απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ./Σ.Α.Σ.Π. από 01/01/2014 έως 31/12/2014
  5. Λοιπά θέματα

 

                                               Για το ΔΣ

 

    Ο Προεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μπατζής Γεώργιος                                                               Παρασκευόπουλος Σταύρος