Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Σ.Α.Σ. Πατρών

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων , στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Π.Ε.Α.Κ. (Κουκούλι) την 12/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 12/03/2014 την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ. / Σ.Α.Σ.Π. από 01/01/2013 έως 31/12/2013
  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2013 έως 31/12/2013
  4. Έγκριση απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ./Σ.Α.Σ.Π. από 01/01/2013 έως 31/12/2013
  5. Λοιπά θέματα
  6. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής

 

                                               Για το ΔΣ

 

    Ο Προεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μπατζής Γεώργιος                                                                       Παγανιάς Φώτιος