ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2018

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Π.Ε.Α.Κ. (Κουκούλι) την 21/3/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 21/3/2018 και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης

  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2017 έως 31/12/2017

  4. Προϋπολογισμός 2019

  5. Έγκριση διοικητικού απολογισμού κ' Απαλλαγή Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

  6. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή ΔΣ/ΣΑΣΠ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

  7. 'Αυξηση ετήσιας συνδρομής κατά 10,00 ευρώ

  8. Ενεργοποίηση λειτουργίας αθλήματος αεροβόλου όπλου

  9. Λοιπά θέματα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

               Ο                                                                                               Ο

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ